കണ്ടിരിക്കാം ഈ കല്ല്യാണം

സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജേഷ് നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കല്ല്യാണം എന്ന ചിത്രം ഒരു പൈസ വസൂൽ ഫീൽ ഗുഡ് ചിത്രം തന്നെയാണ്.

Read more